ข้อกําหนดและเงื่อนไข

 1. ข้อความแสดงการยอมรับและความรับผิดชอบของคุณ

  คุณเข้าใจว่าโปรแกรมรีไซเคิลอุปกรณ์ที่นำส่งทางไปรษณีย์ ให้บริการโดย Electronic Recyclers International, Inc. (“ERI” หรือ “ผู้รับจ้าง”) และข้อกําหนดและเงื่อนไขเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้รับจ้างเท่านั้น คุณยืนยันว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและบรรลุนิติภาวะเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมนี้ และคุณเป็นเจ้าของอุปกรณ์แต่เพียงผู้เดียว

  ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะนำไปจัดทำป้ายกำกับการจัดส่งของ UPS และคุณจะต้องพิมพ์ป้ายกำกับนั้น จากนั้น ปฏิบัติตามคําแนะนําในการบรรจุและนําอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดบริการของ UPS ที่ใกล้ที่สุด

  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการโอนย้าย สํารองข้อมูล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าทั้งหมด (รวมถึงรหัสผ่านและการตั้งค่ากระเป๋าเงินดิจิทัลบนมือถือ) ออกจากอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะส่งให้กับ ERI นอกจากนี้ คุณยังต้องปฏิบัติตามข้อดังต่อไปนี้

  1. รีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณตามค่าจากโรงงาน ปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณ (รวมถึงการยกเลิกบริการใด ๆ ที่ป้องกันไม่ให้เปิดใช้งานออกจากอุปกรณ์ของคุณ) และถอด SIM และการ์ดหน่วยความจําและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณ
  2. ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจากแผนบริการไร้สายปัจจุบันของคุณ

  คุณต้องตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณและตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้หรือไม่ หากอุปกรณ์มีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ แบตเตอรี่จะต้องอยู่ในอุปกรณ์เพื่อการจัดส่ง หลังจากตรวจสอบแล้ว หากคุณพบว่าแบตเตอรี่ไม่ทํางานหรือดูเหมือนว่าจะเสียหายชำรุด คุณจะต้องถอดแบตเตอรี่ออก แบตเตอรี่แบบแยกเดี่ยวไม่มีคุณสมบัติสำหรับโปรแกรมนี้

  เมื่อเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ ถือว่าคุณ:

  • รับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะอนุญาตให้ ERI ให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม
  • โอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์แต่ละรายการให้กับ ERI เมื่อจัดส่งแล้ว และสละสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์เพิ่มเติมใด ๆ ในและกับอุปกรณ์หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในอุปกรณ์

  รายการสิ่งของที่แจกแจงเป็นข้อหรือคําอธิบายสิ่งของที่จัดส่งให้กับ ERI จะถือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นรายการสิ่งของหรือสินทรัพย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เว้นแต่ ERI จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้รับและยืนยันรายการสิ่งของ

  ERI และ/หรือผู้รับจ้างช่วงจะไม่ยอมรับหรือรับกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด สําหรับวัตถุประสงค์ในที่นี้ สิ่งของที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด หมายถึง สิ่งของใดๆ ที่อยู่นอกขอบเขตของบริการรีไซเคิล (เช่น ของเสียทางการแพทย์ วัสดุอันตราย ของเหลว)

  บริการนี้ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดสําหรับอุปกรณ์บางประเภทและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด

 2. ข้อสงวนสิทธิ์และการสละสิทธิ์

  Google และผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย การกู้คืนข้อมูล การสูญหายหรือการทําลายฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไฟล์ สื่อ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้โปรแกรมนี้ Google และผู้รับจ้างจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อข้อมูลของลูกค้าที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ หลังจากมีการประมวลผลและทําลายโดย Google และผู้รับจ้างตามข้อกําหนดของข้อตกลงฉบับนี้ อธิบายให้ชัดเจนก็คือ หากสิ่งของที่มีข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าและลูกค้าไม่ได้เก็บสําเนาเพื่อเป็นระเบียนข้อมูลของลูกค้าเองได้ Google และผู้รับจ้างจะไม่รับผิดต่อการทําลายข้อมูลดังกล่าวและการรีไซเคิลสิ่งของตามข้อกําหนดของข้อตกลงฉบับนี้

  Google และ ERI ขอปฏิเสธและยกเว้นการรับประกันใด ๆ และทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนด

  หลังจากที่จัดส่งอุปกรณ์ของคุณแล้ว บริษัทรีไซเคิลตามสัญญาจ้างของเราจะไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ให้คุณได้ เมื่อคุณเข้าร่วมในโปรแกรมนี้แล้ว ถือว่าคุณสละสิทธิ์และโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์โดยสิ้นเชิง

  บริษัทรีไซเคิลของเราจะไม่ทําการแยกข้อมูลหรือกู้คืนข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น ERI และบริษัทรีไซเคิลของเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อไฟล์หรือข้อมูลที่สูญหาย

  คุณยอมรับว่า ERI เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินโปรแกรมรีไซเคิลอุปกรณ์ที่นำส่งทางไปรษณีย์แต่เพียงผู้เดียว คุณสละสิทธิ์ ตลอดจนข้อเรียกร้องทั้งหมดต่อ Google และกรรมการ พนักงาน และตัวแทนของ Google สําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (โดยตรงหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง) ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทราบหรือไม่ทราบ และที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมรีไซเคิลอุปกรณ์ที่นำส่งทางไปรษณีย์ของคุณ

  Google และ ERI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์นี้ อันเป็นผลมาจากการกระทํา การละเลย หรือการบิดเบือนความจริงของคุณที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากพบว่าอุปกรณ์ของคุณถูกขโมยหรือตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ Google และ ERI จากและต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

  Google และ ERI รวมถึงบริษัทในเครือ พนักงาน และตัวแทนจะไม่รับผิดต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายสืบเนื่องจากเหตุโดยตรง หรือความเสียหายสืบเนื่องจากเหตุโดยอ้อมใด ๆ อันเป็นผลมาจากบริการนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ERI ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือยกเลิกบริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 3. ความเป็นส่วนตัว

  การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ERI ซึ่งแสดงไว้ที่ https://eridirect.com/about-us/privacy-policy/

 4. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

  ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกํากับควบคุมของกฎหมายแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นหลักการขัดกันแห่งกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย

  คุณตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมนี้จะได้รับการตัดสินชี้ขาดผ่านอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันหรือศาลคดีมโนสาเร่ในซานตาคลาราเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา แทนศาลที่มีเขตอํานาจทั่วไป และอนุญาโตตุลาการใด ๆ จะเกิดขึ้นเป็นรายกรณีไป ไม่อนุญาตให้มีอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มและการดําเนินคดีแบบกลุ่ม คู่ความที่ชนะคดีจะมีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควร รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล

 5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

  เหตุสุดวิสัย ทั้งผู้รับจ้างและ Google จะไม่รับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการให้บริการอันมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร

  ไม่มีการปฏิบัติงานของตัวแทน ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เป็นสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าระหว่างคู่สัญญา

  ข้อตกลงสมบูรณ์ ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะระบุข้อกําหนดทั้งหมดที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน และใช้แทนข้อตกลงอื่น ๆ ทั้งหมดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาระสําคัญของข้อตกลงฉบับนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

  ข้อกำหนดที่แยกออกจากกันได้ หากข้อกําหนดใด ๆ (หรือส่วนหนึ่งของข้อกําหนด) ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้