Regulamin

 1. Potwierdzenie i odpowiedzialność Użytkownika

  Użytkownik rozumie, że program recyklingu przesyłek pocztowych jest realizowany przez Electronic Recyclers International, Inc. („ERI” lub „Wykonawca”), a warunki i postanowienia zawarte są wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą. Użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do udziału w tym Programie oraz jest jedynym właścicielem Urządzenia.

  Podane informacje wygenerują etykietę wysyłkową UPS, którą należy wydrukować. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami pakowania i zabrać urządzenie do najbliższej lokalizacji UPS.

  Obowiązkiem Użytkownika jest przeniesienie, wykonanie kopii zapasowej lub usunięcie wszystkich danych osobowych i ustawień (w tym haseł i wszelkich ustawień portfela mobilnego) z Urządzenia Użytkownika przed wysłaniem go do ERI. Ponadto należy wykonać poniższe czynności.

  1. Należy zresetować fabrycznie swoje urządzenie, odblokować swoje urządzenie (w tym usunąć swoje urządzenie z wszelkich usług, które uniemożliwiają jego aktywację) oraz usunąć wszystkie karty SIM i pamięci oraz akcesoria z urządzenia Użytkownika;
  2. Należy odłączyć urządzenie od istniejącego planu usług bezprzewodowych.

  Należy sprawdzić urządzenie i ustalić, czy zawiera ono akumulator. Jeśli urządzenie zawiera akumulator, musi on pozostać w urządzeniu do wysyłki. Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że akumulator nie działa lub wydaje się uszkodzony, należy go wyjąć. Osobne akumulatory nie kwalifikują się do tego programu.

  Uczestnicząc w programie:

  • Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo zezwolić ERI na świadczenie wszelkich usług związanych z programem,
  • przeniesienia tytułu własności każdego urządzenia na ERI po wysyłce oraz zrzeczenia się wszelkich dalszych praw, tytułów lub udziałów co do urządzenia lub wszelkich danych, które zawiera.

  Wyszczególnione listy inwentaryzacyjne lub opis treści przesłanych do ERI będą rozpatrywane wyłącznie w celach referencyjnych i nie będą uznawane za kompletne wykazy inwentaryzacyjne ani wykazy aktywów, chyba że zostaną uzgodnione na piśmie przez ERI po otrzymaniu i potwierdzeniu inwentaryzacji.

  ERI i/lub jego podwykonawcy nie zaakceptują ani nie zaakceptują tytułu własności materiałów niezgodnych. Dla celów niniejszego dokumentu materiał niezgodny oznacza materiał, który nie jest objęty zakresem usług recyklingu (np. odpady medyczne, materiały niebezpieczne, płyny).

  Ta usługa jest bezpłatna dla wykwalifikowanych klientów dla niektórych urządzeń i nie ma wartości pieniężnej.

 2. Zastrzeżenia i zrzeczenia się praw

  Google i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, odzyskiwanie danych, utratę lub zniszczenie jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania, plików, nośników ani jakiekolwiek powiązane szkody wynikające z niniejszego Programu. Google i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odzyskania danych Klienta po przetworzeniu i zniszczeniu ich przez Google i Wykonawcę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Dla celów wyjaśniających – jeśli materiały zawierające dane zawierają informacje, które są cenne dla Klienta, a Klient nie zachowa kopii do swojej dokumentacji – Google i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie takich danych i recykling materiału zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

  W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo Google i ERI niniejszym zrzekają się i wyłączają wszelkie gwarancje dowolnego rodzaju – wyraźne lub dorozumiane.

  Po wysłaniu urządzenia nasi zakontraktowani dostawcy usług recyklingu nie mogą zwrócić urządzenia do Użytkownika. Biorąc udział w tym programie, Użytkownik zrzeka się swoich praw i przenosi tytuł do urządzenia.

  Nasi partnerzy w recyklingu nie wykonują ekstrakcji ani odzyskiwania danych. Firma ERI i jej podmioty zajmujące się recyklingiem nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone pliki lub dane.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ERI ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację Programu recyklingu przesyłek pocztowych. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw i roszczeń wobec spółki Google i jej dyrektorów, pracowników i agentów z tytułu wszelkich strat (bezpośrednich lub wynikowych) wszelkiego rodzaju, znanych lub nieznanych, wynikających lub związanych z korzystaniem przez użytkownika z Programu recyklingu przesyłek pocztowych.

  Google i ERI nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty poniesione przez Użytkownika w związku z niniejszym Programem wymiany, wynikające z jego działania, zaniechania lub wprowadzenia w błąd z naruszeniem prawa lub niniejszych Warunków lub z ujawnienia danych osobowych Użytkownika organom ścigania, jeśli okaże się, że Urządzenie Użytkownika zostało skradzione lub jeśli jest to wymagane przez prawo. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Google i ERI z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wniesionych przeciwko któremukolwiek z nich wynikających z naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

  Google i ERI oraz ich podmioty stowarzyszone, pracownicy i agenci w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe wynikające z tej usługi. ERI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków lub do anulowania tej usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia.

 3. Prywatność

  Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych użytkownika podlega polityce prywatności ERI dostępnej pod adresem https://eridirect.com/about-us/privacy-policy/.

 4. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

  WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANE BĘDĄ PODLEGAĆ PRAWU KALIFORNIJSKIEMU, Z WYŁĄCZENIEM KALIFORNIJSKICH ZASAD DOTYCZĄCYCH KONFLIKTU PRAW.

  Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory dotyczące tego Programu będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu lub w drodze sądów ds. drobnych roszczeń w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, USA, a nie w sądach o ogólnej jurysdykcji, oraz że wszelkie arbitraże będą prowadzone indywidualnie; arbitraże zbiorowe i pozwy zbiorowe są niedozwolone. Strona dominująca będzie uprawniona do otrzymania uzasadnionych opłat i kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej.

 5. Różne

  Siła wyższa. Ani Wykonawca, ani Google nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu w zakresie spowodowanym okolicznościami pozostającymi poza ich uzasadnioną kontrolą.

  Brak agencji. Niniejszy Regulamin nie tworzy żadnej agencji, spółki ani spółki joint venture pomiędzy stronami.

  Całość umowy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszy Regulamin określa wszystkie warunki uzgodnione przez strony i zastępuje wszystkie inne umowy stron dotyczące jego przedmiotu.

  Rozdzielność. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu (lub jego część) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy.