Algemene voorwaarden

 1. Instemming en verantwoordelijkheid

  Je begrijpt dat het Mail-In Recycling Program wordt aangeboden door Electronic Recyclingbedrijven International, Inc. (‘ERI’ of ‘Opdrachtnemer’) en de algemene voorwaarden zijn alleen tussen jou en de Opdrachtnemer. Je bevestigt dat je ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk bevoegd bent om deel te nemen aan dit programma en dat je de enige eigenaar van het apparaat bent.

  Met de door jou verstrekte informatie wordt een UPS verzendetiket gegenereerd dat je moet afdrukken. Volg vervolgens de verpakkingsinstructies en breng je apparaat naar de dichtstbijzijnde UPS-locatie.

  Het is je eigen verantwoordelijkheid om alle persoonlijke gegevens en instellingen (inclusief wachtwoorden en eventuele instellingen voor mobiele portemonnees) van je apparaat te kopiëren, er een back-up van te maken of te verwijderen voordat je het apparaat naar ERI verstuurt. Bovendien moet je het volgende doen:

  1. de fabrieksinstellingen van je apparaat terugzetten, je apparaat ontgrendelen (inclusief het verwijderen van je apparaat uit diensten die voorkomen dat het wordt geactiveerd) en alle SIM- en geheugenkaarten en accessoires uit je apparaat verwijderen;
  2. je apparaat ontkoppelen van je bestaande draadloze serviceabonnement.

  Je moet je apparaat inspecteren en vaststellen of het een oplaadbare batterij bevat. Als het apparaat een oplaadbare batterij bevat moet je het apparaat versturen met de batterij erin. Als je bij inspectie vaststelt dat de batterij niet werkt of beschadigd lijkt te zijn, moet je de batterij uit het apparaat verwijderen. Niet-oplaadbare batterijen komen niet in aanmerking voor dit programma.

  Door deel te nemen aan het programma:

  • verklaar en garandeer je dat je een wettelijk recht hebt om ERI toe te staan om alle diensten die verband houden met het programma uit te voeren;
  • draag je door het te versturen het eigendom van het apparaat en alle verdere rechten, eigendomsrechten of belangen in en op het apparaat of alle gegevens die het bevat over aan ERI.

  Gespecificeerde inventarislijsten of beschrijvingen van de inhoud die bij ERI worden ingediend, worden alleen als referentie beschouwd en mogen niet worden beschouwd als een volledige inventaris of andere lijst, tenzij ERI er na ontvangst en bevestiging van de inventaris schriftelijk mee instemt.

  ERI en/of zijn onderaannemers zullen geen niet-conform materiaal of eigendom daarvan aanvaarden. Onder niet-conform materiaal wordt verstaan elk materiaal dat buiten het toepassingsgebied van de recyclingdiensten valt (zoals medisch afval, gevaarlijke materialen, vloeistoffen).

  Deze service is gratis voor gekwalificeerde klanten en voor bepaalde apparaten en heeft geen contante waarde.

 2. Disclaimers en vrijstellingen

  Google en de Opdrachtnemer aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor gegevensverlies, gegevensherstel, verlies of vernietiging van hardware, software, bestanden, media of gerelateerde schade onder dit Programma. Google en de Opdrachtnemer zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat gegevens van de Klant na verwerking en vernietiging door Google en de Opdrachtnemer onherstelbaar zijn volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. Ter verduidelijking: als gegevensdragend materiaal informatie bevat die waardevol is voor Klant en Klant geen kopie bewaart voor diens administratie, zullen Google en de Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor het vernietigen van dergelijke gegevens en het recyclen van het materiaal in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

  Voor zover bepaald door de toepasselijke wetgeving, wijzen Google en ERI hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af en sluiten deze uit.

  Nadat je apparaat is verzonden kunnen onze gecontracteerde recyclingbedrijven het apparaat niet meer aan je retourneren. Wanneer je deelneemt aan dit programma doe je afstand van je rechten en draag je het eigendom van het apparaat over.

  Onze recyclingbedrijven voeren geen gegevensextractie of -herstel uit. ERI en onze recyclingbedrijven aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor bestanden of gegevens die verloren zijn gegaan.

  Je erkent dat ERI als enige verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Mail-In Recyclingprogramma. Je doet afstand van alle rechten en vorderingen tegen Google en zijn respectievelijke directeuren, werknemers en agenten voor elk verlies van schade (direct of indirect) van welke aard dan ook, al dan niet bekend, voortvloeiend uit of verband houdend met je gebruik van het Mail-In Recyclingprogramma.

  Google en ERI zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of kosten die je lijdt in verband met dit Trade-In-programma, als gevolg van je handelen, nalaten of verkeerde voorstelling van zaken in strijd met de wet of deze Algemene voorwaarden of van de openbaarmaking van je persoonlijke informatie aan wetshandhavingsinstanties als je apparaat wordt gestolen of als dit wettelijk vereist is. Je stemt er bovendien mee in Google en ERI te vrijwaren van en tegen alle vorderingen die tegen een van hen worden ingesteld als gevolg van je schending van de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden.

  Google en ERI en haar gelieerde ondernemingen, werknemers en agenten zijn in geen geval aansprakelijk voor speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit deze dienst. ERI behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of deze dienst te annuleren.

 3. Privacy

  Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je persoonlijke informatie valt onder het privacybeleid van ERI dat beschikbaar is op https://eridirect.com/about-us/privacy-policy/.

 4. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  OP ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN IS HET RECHT VAN CALIFORNIË VAN TOEPASSING, MET UITSLUITING VAN DE REGELS VAN CALIFORNIË INZAKE CONFLICTERENDE WETGEVING.

  Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen met betrekking tot dit programma zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage of een rechtbank voor kleine vorderingen in Santa Clara County, Californië, VS in plaats van in rechtbanken van algemene jurisdictie, en dat elke arbitrage zal plaatsvinden op individuele basis; collectieve arbitrages en collectieve acties zijn niet toegestaan. De prevalerende partij heeft recht op redelijke vergoedingen en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria.

 5. Diversen

  Overmacht. Noch de Opdrachtnemer, noch Google aanvaardt aansprakelijkheid voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering, voor zover veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn/haar redelijke controle.

  Geen agentschap. Deze algemene voorwaarden vormen geen agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen.

  Volledige overeenkomst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, vermelden deze Algemene voorwaarden alle voorwaarden die door de partijen zijn overeengekomen en vervangen ze alle andere overeenkomsten door de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan.

  Scheidbaarheidclausule. Als een voorwaarde (of een deel van een voorwaarde) van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige van deze algemene voorwaarden van kracht.