Vilkår og betingelser

 1. Din bekræftelse og dit ansvar

  Du forstår, at Mail-In Recycling-programmet leveres af Electronic Recyclers International, Inc. (“ERI” eller “Kontrahenten”) og at vilkårene og betingelserne kun er mellem dig og kontrahenten. Du bekræfter, at du er mindst 18 år gammel og er myndig til at deltage i dette program samt at du er den eneste ejer af enheden.

  De oplysninger, du angiver, genererer en UPS-forsendelsesmærkat, som du skal udskrive. Følg derefter emballeringsinstruktionerne, og aflever din enhed på den nærmeste UPS-lokation.

  Det er dit eget ansvar at overføre, sikkerhedskopiere eller fjerne alle personlige data og indstillinger (herunder adgangskoder og eventuelle indstillinger for mobile tegnebøger (“wallets”)) fra din enhed, før du sender den til ERI. Derudover skal du gøre følgende:

  1. Fabriksnulstille din enhed, låse enheden op (herunder fjerne din enhed fra eventuelle tjenester, der forhindrer den i at blive aktiveret), og fjerne alle SIM-kort og hukommelseskort samt alt tilbehør fra din enhed;
  2. Ophæve din enheds tilslutning til din eksisterende trådløse serviceplan.

  Du skal inspicere din enhed og finde ud af, om den indeholder et genopladeligt batteri. Hvis enheden indeholder et genopladeligt batteri, skal batteriet forblive i enheden til forsendelse. Hvis du efter inspektion opdager, at batteriet ikke fungerer eller ser ud til at være beskadiget, skal dette fjernes. Separate batterier er ikke berettigede til dette program.

  Ved at deltage i programmet:

  • erklærer og garanterer du, at du lovmæssigt har ret til at tillade ERI at udføre eventuelle tjenester, der er forbundet med programmet,
  • overfører du navnet på hver enhed til ERI ved forsendelse og frasiger dig enhver yderligere rettighed, titel eller interesse i og til enheden eller eventuelle data, den indeholder.

  Specificerede beholdningslister eller beskrivelse af indhold sendt til ERI vil kun blive betragtet som reference og skal ikke betragtes som en komplet beholdnings- eller aktivliste, medmindre ERI skriftligt har accepteret det ved modtagelse og bekræftelse af beholdningen.

  ERI og/eller dets underleverandører accepterer ikke adkomst til afvigende materiale. Til formål herfor betyder afvigende materiale ethvert materiale, der er uden for genbrugstjenesternes anvendelsesområde (f.eks. medicinsk affald, farlige materialer eller væsker).

  Denne tjeneste er gratis for kvalificerede kunder for visse enheder og har ingen kontantværdi.

 2. Ansvarsfraskrivelser og undtagelser

  Google og kontrahenten er ikke ansvarlige for datatab, datagendannelse, tab eller ødelæggelse af hardware, software, filer, medier eller relaterede skader under dette program. Google og kontrahenten kan ikke holdes ansvarlige for, at kundens data ikke kan genoprettes efter behandling og destruktion foretaget af Google og kontrahenten i henhold til vilkårene i denne aftale. Uddybelse: Hvis databærende materiale indeholder oplysninger, der er værdifulde for kunden, og kunden ikke beholder en kopi til sine optegnelser, kan Google og kontrahenten ikke holdes ansvarlige for at destruere sådanne data og genbruge materialet i henhold til vilkårene i denne aftale.

  I det omfang det er fastsat i gældende lovgivning, fraskriver Google og ERI sig hermed alle garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforståede.

  Når din enhed er afsendt, kan vores genbrugskontrahenter ikke returnere enheden til dig. Når du deltager i dette program, giver du afkald på dine rettigheder og overførselsnavn til enheden.

  Vores genbrugskontrahenter udfører ikke dataudtrækning eller -gendannelse. ERI og vores genbrugskontrahenter påtager sig intet ansvar for mistede filer eller data.

  Du accepterer, at ERI er eneansvarlig for gennemførelsen af Mail-In-genbrugsprogrammet. Du giver afkald på alle rettigheder og krav mod Google og dets respektive direktører, medarbejdere og agenter for ethvert tab eller skader (direkte eller følgeskader) af enhver art, uanset om de er kendte eller ukendte, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af Mail-In-genbrugsprogrammet.

  Google og ERI er ikke ansvarlige for eventuelle skader, tab eller omkostninger, som du pådrager dig i forbindelse med dette program, som følge af din handling, undladelse eller vildledende fremstilling i strid med loven eller disse vilkår og betingelser eller fra videregivelse af dine personoplysninger til retshåndhævende myndigheder, hvis det konstateres, at din enhed er stjålet, eller hvis det kræves ved lov. Du accepterer desuden at holde Google og ERI skadesløse fra og mod eventuelle krav, der anlægges mod en af dem som følge af din overtrædelse af gældende lovgivning eller disse vilkår og betingelser.

  Google og ERI og dets associerede selskaber, medarbejdere og agenter er under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle særlige, indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader, som denne tjeneste resulterer i. ERI forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser eller til at annullere denne tjeneste til enhver tid uden varsel.

 3. Beskyttelse af personoplysninger

  Indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger er underlagt ERI's databeskyttelsespolitik, som er tilgængelig på https://eridirect.com/about-us/privacy-policy/.

 4. Gældende lov og tvistbilæggelse

  ALLE KRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I CALIFORNIEN, MED UNDTAGELSE AF CALIFORNIENS LOVKONFLIKTREGLER.

  Du accepterer, at eventuelle tvister vedrørende dette program vil blive løst gennem bindende voldgift eller hos småkravsdomstolen i Santa Clara County, Californien, USA i stedet for ved domstole med generel kompetence, og at eventuel voldgift vil finde sted på individuel basis; gruppevoldgifter og gruppesøgsmål er ikke tilladt. Den vindende part er berettiget til dækning af sine rimelige gebyrer og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer.

 5. Diverse

  Force Majeure. Hverken kontrahenten eller Google er ansvarlige for manglende eller forsinket ydeevne i det omfang, det skyldes omstændigheder, der ligger uden for kontrahentens rimelige kontrol.

  Intet agentur. Disse vilkår og betingelser skaber ikke noget agentur, partnerskab eller joint venture mellem parterne.

  Hele aftalen. I det omfang det er tilladt ved gældende lov, angiver disse vilkår og betingelser alle vilkår, der er aftalt af parterne, og erstatter alle andre aftaler mellem parterne vedrørende genstanden, som disse vilkår og betingelser vedrører.

  Adskillelse. Hvis vilkår (eller en del af et vilkår) i disse vilkår og betingelser er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil resten af disse vilkår og betingelser forblive i kraft.